VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNÉ K 1. 1. 2019

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tomáš Bednařík, Olomoucká 97, Opava 746 01, IČO: 73905747
(„poskytovatel“), poskytující služby elektronických komunikací tímto stanoví
následující všeobecné obchodní podmínky („VOP“) upravující poskytování služeb v
souladu s osvědčením Českého telekomunikačního úřadu č. 1708 a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích („ZoEK“) uživatelům na
základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací
(„smlouva“) a dodatků k této smlouvě („dodatky“). Pojem smlouva používaný v
těchto VOP označuje také jednotlivé dodatky ke smlouvě s tím, že pro tyto
dodatky týkající se zejména jednotlivých služeb platí veškerá ustanovení o
smlouvách.

2. Pro zamezení všech pochybností jsou-li ve smlouvě (popř. jejich dodatcích) a
ve VOP ustanovení, která jsou ve vzájemném rozporu, mají ujednání ve smlouvě
přednost před ustanoveními VOP. V případě, že poskytovatel uzavřel s uživatelem
smlouvu o výpůjčce, nájmu/podnájmu, mají v případě jakýchkoliv rozporů
ustanovení takové smlouvy o výpůjčce, nájmu/podnájmu rovněž přednost před
ustanoveními těchto VOP.

3. Součást smlouvy tvoří kromě smluvního formuláře i následující dokumenty
dostupné na www.cznetfree.cz
(dále jen „smluvní podmínky“): • Technická specifikace služeb • Všeobecné
obchodní podmínky • Ceník • Podmínky poskytování služeb přístupu k internetu •
Zásady zpracování osobních údajů dle GDPR

4. V případě, že smluvní strany uzavřou novou smlouvu nahrazující předchozí
smlouvu, vzniklé finanční či jiné dluhy účastníka z předcházející smlouvy
nezanikají a řídí se přiměřeně podmínkami nové smlouvy (v takových případech se
z účastníkem poskytnutých finančních plnění uhradí přednostně nejstarší pohledávky
za účastníkem).

5. Na základě smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytovat uživateli sjednané
služby a uživatel se zavazuje tyto služby využívat po sjednanou dobu,
poskytovat potřebnou součinnost a dodržovat povinnosti vyplývající ze smlouvy,
zejména platit řádně a včas ceny za služby.

6. Definice pojmů: a. účastník – každá fyzická nebo právnická osoba, která
uzavřela s poskytovatelem smlouvu b. uživatel – každá fyzická nebo právnická
osoba, která využívá nebo žádá službu. Kde se v těchto podmínkách hovoří o
uživateli, může se jím dle povahy věci a logického výkladu rozumět též
účastník. c. síť elektronických komunikací poskytovatele – přenosové systémy,
případně spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky umožňující přenos
signálů po vedení, rádiem, optickými a elektromagnetickými prostředky apod. bez
ohledu na druh přenášené informace (dále jen „síť“) d. koncový bod sítě –
fyzický bod (zásuvka, ethernetový port, ethernetový konektor, mediaconvertor,
router (u GPON), ve kterém je účastníkovi poskytován přístup k síti. e. koncové
zařízení uživatele – zařízení umožňující přístup k síti Internet a umožňující
propojení s koncovým bodem sítě poskytovatele f. omezení poskytování služby –
omezení aktivního přístupu ke službě, tj. částečné omezení poskytování služby.
g. obnovení poskytování služby – reaktivace, je možné na základě žádosti
účastníka a po zaplacení reaktivačního poplatku ve výši dle platného ceníku. h.
odpojení služby – úplné zamezení přístupu ke službě, tj. úplné omezení poskytování
služby. Po dobu odpojení služby nejsou služby poskytovatelem účtovány. i.
zrušení poskytované služby – zrušení účastnické přípojky j. aktivační poplatek
– cena za zřízení služby účtovaná Poskytovatelem ve výši dle platného ceníku a
splatná zpravidla v hotovosti při podpisu smlouvy. k. technické prostředky
účastníka – veškerá zařízení užívaná Účastníkem a zapojená za přijímacím
zařízením ve směru z Internetu k účastníkovi.

II. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

A. Práva a povinnosti uživatele (účastníka):

1. Uživatel je povinen si zabezpečit hardwarové i softwarové prostředky
včetně jejich instalace, vstupní a výstupní zařízení, včetně televizního
přijímače („zařízení uživatele“) a jejich funkčnost a kompatibilitu se službou
tak, aby bylo možné připojení ke koncovému bodu sítě poskytovatele.
Poskytovatel neodpovídá za funkčnost či provoz těchto zařízení uživatele.

2. Uživatel se zavazuje nepřipojovat ke koncovému zařízení poskytovatele,
prostřednictvím kterého jsou služby poskytovány, zařízení nesplňující požadavky
bezpečnostních, technických a jiných norem nebo neschválená dle českých
právních předpisů.

3. Uživatel není oprávněn poskytovat služby třetím osobám, pokud nebylo mezi
poskytovatelem a účastníkem písemně dohodnuto jinak. V případě porušení těchto
povinností je uživatel povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši
15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých), a to do 7 dnů ode dne
doručení vyúčtování této smluvní pokuty. Vyúčtováním a zaplacením smluvní
pokuty není dotčeno právo poskytovatele na náhradu újmy ani její výše.

4. Uživatel není oprávněn změnit místo instalace bez souhlasu poskytovatele.
Uživatel není oprávněn do zařízení poskytovatele jakkoliv zasahovat ani umožnit
takové zásahy třetí osobě, která k takovým zásahům nemá od poskytovatele
písemný souhlas, jinak je povinen uživatel nahradit v plném rozsahu újmu v této
souvislosti vzniklou.

5. Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že v případě tzv. FTTH (fiber to
the home) připojení je mu dodáváno zařízení potřebné pro poskytování služeb,
které v případě neodborné manipulace (poškození, neoprávněné otevření ze strany
uživatele apod.) může být zdrojem neviditelného záření, jež může způsobit
poškození zraku.

6. Účastník je povinen nejméně 7 dnů předem informovat poskytovatele o změně
údajů týkajících se jeho osoby nebo osoby plátce, pokud je tento odlišný od
osoby účastníka (zejména telefonní spojení, korespondenční adresa, změna
příjmení, změna obchodní firmy, kontaktního e-mailu apod.), a to osobně,
e-mailem, nebo písemně doporučenou poštou, zaslanou na adresu sídla
poskytovatele.

7. Účastník se zavazuje pro korespondenci s poskytovatelem využívat
kontaktní e-mail uvedený v písemné smlouvě. Zpráva odeslaná poskytovatelem na
tento e-mail se považuje bez dalšího za doručenou.

8. Účastník/uživatel je povinen poskytovateli umožnit provádění prací
souvisejících s dodávkou služeb, s opravami, údržbou, změnou, výměnou,
přemístěním, či demontáží apod. zařízení poskytovatele v prostorách místa
instalace/místa koncového bodu. Pokud výše uvedené nebude poskytovateli
umožněno, není poskytovatel povinen plnit své povinnosti vyplývající ze
smlouvy; účastníkovi není v těchto případech poskytovatelem garantována
minimální zaručená úroveň kvality služby. Pokud v důsledku shora uvedených
jednání či opomenutí nebo jiného porušování smlouvy ze strany
účastníka/uživatele dojde ke snížení kvality služby, nemá účastník/uživatel
nárok na náhradu takto vzniklé újmy, ani na vrácení ceny za službu nebo její
poměrné části

9. Účastník/uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel vede
elektronickou databázi účastníkem/uživatelem uskutečněných operací v rámci své
sítě i mimo ni a uděluje poskytovateli souhlas s případným měřením objemu dat
přenesených technickými prostředky poskytovatele, popř. jinými činnostmi
obdobného charakteru. Tím není dotčena ochrana osobních, provozních či
lokalizačních údajů dle platných právních předpisů.

10. Účastník/uživatel bere na vědomí, že komunikace prostřednictvím sítí
elektronických komunikací není bezpečná a přenášené údaje mohou být napadeny,
monitorovány nebo ztraceny; za újmy v této souvislosti vzniklé nenese
poskytovatel žádnou odpovědnost.

11. Rozšiřování či sdělování veřejnosti, pozměňování a upravování obsahů
nebo jiné manipulace s autorským právem či právy příbuznými a rovněž s
technickými ochrannými prvky či informačními mechanismy, které mohou být
součástí obsahů této služby. V případě, že dojde ke zneužití služby či jejího
obsahu, nese uživatel za takové zneužití plnou odpovědnost. V případě porušení
povinností vyplývajících z tohoto odstavce má poskytovatel právo od uzavřené
smlouvy s okamžitou účinností odstoupit.

12. Účastník je povinen využívat služby po sjednanou dobu, na kterou je
smlouva uzavřena; v případě porušení této povinnosti ze strany účastníka je
poskytovatel oprávněn vyúčtovat účastníkovi za porušení této povinnosti smluvní
pokutu. Pro účastníky, kteří jsou spotřebiteli, je výše smluvní pokuty určena
jako jedna pětina součtu pravidelných měsíčních plateb za období mezi účinností
ukončení smlouvy a koncem sjednané doby trvání smlouvy).

13. Účastník se dále zavazuje zejména:
a. platit ceny za služby a servisní úkony ve výši dle ceníku platného v době
poskytnutí služby a užívat objednané služby v souladu s platnými právními
předpisy a smlouvou; b. nepokoušet se o průnik do jiných datových sítí či
služeb, pro které nemá oprávnění k přístupu nebo k jejich užívání není
oprávněn; c. nepoužívat služby ani zařízení poskytovatele ani jeho doplňková
zařízení k porušení autorizace nebo bezpečnosti jakéhokoliv hostitele, datové
sítě nebo účtu, jakož i získání neoprávněného přístupu do koncového zařízení
jiného uživatele, k jeho softwaru nebo datům ani nepoužívat či nešířit
jakékoliv prostředky nebo nástroje ohrožující bezpečnost datové sítě nebo
umožňující její narušování; d. zdržet se jakýchkoliv jednání porušujících
etická pravidla chování na síti Internet, zejména nezasílat prostřednictvím
elektronické pošty nevyžádané hromadné zprávy (tzv. spamming), scanování portů
apod. e. uhradit veškeré náklady vzniklé poskytovateli dohledáváním plateb,
rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním pohledávek. f.
Účastník/uživatel potvrzuje, že byl seznámen s nároky na parametry koncového
zařízení připojovaného ke koncovému bodu sítě a zavazuje se využívat pouze
koncová zařízení schválená či uznaná pro provoz v ČR,

B. Práva a povinnosti poskytovatele: Poskytovatel nenese odpovědnost za
materiály, informace a údaje umístěné na domovské stránce uživatele, ani za
informace a údaje použité uživatelem v souvislosti s užíváním služeb.

1. Důsledky neplacení cen za služby: pokud účastník nezaplatí ve lhůtě
splatnosti vyúčtování cen za služby nebo neplní další smluvní podmínky,
poskytovatel jej na to prokazatelně upozorní a stanoví náhradní termín plnění
či zjednání nápravy; náhradní lhůta nesmí být kratší než 1 týden ode dne
doručení upozornění. Upozornění bude zasláno na kontaktní e-mail účastníka, s
čímž tento výslovně souhlasí. Pokud ve stanoveném termínu účastník nezjedná
nápravu či služby nezaplatí, poskytovatel má právo omezit poskytování dotčené
samostatně účtované služby zamezením aktivního přístupu ke službě. Při
opakovaném neplnění smluvních podmínek nebo v případech, kdy účastník soustavně
opožděně platí nebo soustavně neplatí ceny za služby, má poskytovatel právo
ukončit poskytování dotčené samostatně účtované služby a od smlouvy s okamžitou
platností odstoupit. Účastník je povinen uhradit poskytovateli veškeré náklady
spojené s dodáním upozornění na neplnění smluvních podmínek ve výši dle
platného ceníku. Za porušení smluvních povinností, resp. nezaplacení vyúčtování
ceny za služby se považuje také i jen částečná platba za službu. I v případě
takového částečného zaplacení je tedy poskytovatel oprávněn službu omezit,
následně odpojit a od smlouvy odstoupit.

2. Poskytovatel se zavazuje odstranit závady na své straně zpravidla do dvou
pracovních dnů od jejich nahlášení, a to s výjimkou objektivních důvodů, pro
které nelze odstranění závady či poruchy provést, jako např. nepřístupnost
koncového bodu sítě, přerušení dodávky elektrické energie a s výjimkou situací,
kdy poskytovateli v odstranění poruchy či závady dočasně nebo trvale zabránila
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho
vůli (zejména živelné katastrofy, požáry, záplavy, extrémně nepříznivé počasí,
hackerský útok, zásah vyšší moci, apod.).

3. Pokud službu bylo možné využít jen částečně nebo ji nebylo možné využít
vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně poskytovatele
(není tedy dodržena minimální zaručená úroveň kvality služeb), je tento povinen
zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě s účastníkem
zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem. Za přerušení dodávky služeb se
nepovažuje omezení poskytování služby či služeb v důsledku porušování smluvních
povinností účastníkem/uživatelem. Poskytovatel není povinen uhrazovat
uživatelům náhradu újmy, která vznikne v důsledku přerušení služby nebo vadného
poskytnutí služby.

4. Náklady na odstranění závady nese poskytovatel s výjimkou případů, kdy
závadu způsobil účastník/uživatel nebo je-li závada způsobena poruchou na
koncovém zařízení uživatele. V těchto případech je účastník/uživatel povinen za
odstranění závady uhradit cenu dle platného ceníku.

5. Poskytovatel nenese odpovědnost za využití služeb uživatelem a za obsah
přenášených zpráv (informací).

6. V případě narušení bezpečnosti a integrity sítě, bezpečnosti služby nebo
při zjištění jejich ohrožení nebo zranitelnosti může poskytovatel přijmout
následující druhy opatření: a. blokovat narušující datový provoz; b. omezit
nebo úplně zamezit přístupu zákazníka do datové sítě poskytovatele; c. ukončit
smlouvu s účastníkem a odpojit zákazníka od datové sítě poskytovatele.
Poskytovatel informuje účastníka o těchto skutečnostech na kontaktní e-mail.

III. REKLAMACE A LHŮTY PRO JEJICH UPLATNĚNÍ

1. Veškeré reklamace budou řešeny v souladu s těmito VOP a platnými právními
předpisy.

2. Účastník, příp. uživatel nebo osoba účastníkem zmocněná na základě plné
moci s úředně ověřenými podpisy má právo uplatnit reklamaci na vyúčtování ceny
služeb nebo na poskytovanou službu (včetně reklamací proti rozsahu nebo kvalitě
služeb). Reklamace se uplatňují zpravidla písemně na adresu sídla společnosti
nebo na e-mail uvedený v písemné smlouvě. Reklamace by měla obsahovat zejména:
jméno, příjmení nebo obchodní firmu účastníka, adresu trvalého bydliště nebo
sídla nebo místa podnikání, adresu místa připojení, číslo smlouvy, popis
reklamované služby, popis závady; v případě reklamace směřující proti vyúčtování
ceny za poskytnutou službu také spornou částku a sporné období.

3. Reklamaci na vyúčtování ceny služby je účastník oprávněn uplatnit bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíců ode dne doručení vyúčtování ceny za
poskytnuté služby, jinak právo zanikne. Podání reklamace nemá odkladný účinek a
účastník se tak nezbavuje povinnosti reklamovanou cenu za poskytnuté služby
řádně, včas a v plné výši zaplatit.

4. Reklamaci na poskytnutou službu je účastník oprávněn uplatnit bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí
služby, jinak právo zanikne.

5. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na
poskytování služeb bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne
doručení reklamace. Pokud vyřízení reklamace vyžaduje projednání se zahraničním
provozovatelem, je poskytovatel povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 2
měsíců ode dne jejího doručení. Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno
prokazatelným způsobem.

6. Pokud dojde k vyúčtování ceny v neprospěch účastníka, je poskytovatel
povinen vrátit mu rozdíl ceny nejpozději do 1 měsíce ode dne vyřízení
reklamace, buď formou vystaveného dobropisu, nebo formou cenového zvýhodnění
(slevy) při dalším vyúčtování, nebylo-li dohodnuto písemně jinak.

7. V případě, že nepřetržitá doba trvání závady připojení bude ze strany
poskytovatele a přesáhne 100 hodin, poskytne účastníkovi poskytovatel na
základě účastníkovi písemné reklamace slevu ve výši poměrné části ze sjednaného
pravidelného měsíčního poplatku za užívání Služby. V případě, že nepřetržitá
doba trvání závady připojení bude ze strany poskytovatele a přesáhne 7 dní, má
účastník právo na okamžité odstoupení od smlouvy.

8. V případě, že technické podmínky nedovolí poskytovateli poskytnout službu
ve sjednaných parametrech, má poskytovatel práce právo na okamžité odstoupení
od smlouvy. V případě ukončení smlouvy ze strany poskytovatele v tomto případě
poskytovateli náleží poměrná část měsíce měsíční platby za tu část měsíce, kdy
služba fungovala bez vady.

9. Účastník je oprávněn obracet se na poskytovatele se stížnostmi týkajícími
se práv a povinností ze smlouvy a námitkami proti vyřízení reklamace, se
stížnostmi je rovněž oprávněn se obrátit na Český telekomunikační úřad.

IV. SMLOUVA, JEJÍ UZAVŘENÍ, TRVÁNÍ A UKONČENÍ

1. Smlouva je platná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouvu podepisuje účastník nebo osoba jím zmocněná na základě plné moci s
úředně ověřenými podpisy (povinnost předložit plnou moc s úředně ověřenými
podpisy platí také v případě veškerých změn objednaných služeb či při ukončení
smlouvy a to i v případě manželů). Návrh znění smlouvy včetně těchto VOP je
dostupný na webových stránkách poskytovatele www.cznetfree.cz

2. Smlouva je účinná ode dne zahájení poskytování služby (den aktivace
služby).

3. Smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

4. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s minimální dobou trvání uvedenou ve
smlouvě („minimální doba trvání“). Uplynutím minimální doby trvání se tato
automaticky neprodlužuje; tato skutečnost nemá vliv na další trvání smlouvy.

5. Účastník i poskytovatel jsou oprávněni smlouvu kdykoliv zrušit i bez
uvedení důvodu písemnou výpovědí Výpovědní doba činí 30 dnů a začíná běžet dnem
následujícím po dni, ve kterém byla výpověď doručena. Výpověď musí být podána
písemně na adrese poskytovatele (tj. osobně nebo zaslána doporučenou poštou na
adresu poskytovatele).

6. V případě porušení smluvní povinnosti využívat služby po dobu, na kterou
je smlouva uzavřena, ze strany účastníka, je poskytovatel oprávněn vyúčtovat
účastníkovi smluvní pokutu, tj. 1/5 z celkové částky, kterou měl účastník
poskytovateli za služby uhradit.

7. Pokud smlouva s pozdějším datem uzavření plně nahradí smlouvu dřívější,
vzniklé finanční či jiné dluhy účastníka z předcházející smlouvy nezanikají a
řídí se přiměřeně ustanoveními smlouvy pozdější (v takových případech se z
účastníkem poskytnutých finančních plnění uhradí přednostně nejstarší
pohledávky poskytovatele za účastníkem a to z kterékoliv z navazujících smluv.

8. V případě opakovaného porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
těchto podmínek, ceníku, nebo jiných smluvních ujednání, a pokud druhá smluvní
strana nezjednala nápravu v dodatečně jí poskytnuté lhůtě, jsou obě smluvní
strany oprávněny od smlouvy s okamžitou platností odstoupit. Odstoupení je vůči
druhé straně účinné v okamžiku jeho doručení.

9. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména: • v případě
prodlení účastníka s placením cen za služby či porušování jiných smluvních
podmínek • pokud poskytovatel ztratí oprávnění k poskytování služeb dle smlouvy
• pokud dojde k ukončení smlouvy mezi poskytovatelem a vlastníkem příslušné
nemovitosti o umístění technologie umožňující poskytování služeb poskytovatelem
• nastanou-li při instalaci koncového bodu sítě nepředvídané okolnosti, které
poskytovateli znemožní dodávku objednaných služeb • účastník uvedl ve smlouvě
nepravdivý údaj, neoznámil poskytovateli změnu údajů ve smlouvě nebo mu
bezdůvodně odmítá poskytnout součinnost při plnění předmětu smlouvy.

10. Účastník je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v případě, že dojde ze
zavinění poskytovatele k souvislému přerušení dodávky služeb na dobu více než
120 hodin v průběhu jednoho kalendářního měsíce nebo poskytovatel neodstranil
závadu služeb ohlášenou uživatelem do 3 pracovních dnů nebo dodávku služeb
neprovádí vůbec. To neplatí, pokud k přerušení či omezení poskytování služby
nebo neodstranění závady došlo či dochází z důvodů na straně účastníka (tj.
např. v případě, že důsledku porušování smluvních povinností došlo k omezení
poskytování služeb účastníkovi). Za závadu v poskytování služby se nepovažuje
plánované přerušení či omezení poskytování služby (např. opravy, úpravy,
přemístění), které byly účastníkovi předem oznámeny.

11. Po ukončení smlouvy se poskytovatel zavazuje bez zbytečného odkladu své
zařízení demontovat a účastník/uživatel se zavazuje poskytnout k demontáži
součinnost. V případě, že účastník/uživatel demontáž neumožní, má poskytovatel
nárok na náhradu takto způsobené škody.

12. Poskytovatel může vypovědět smlouvu nebo jednotlivou službu z jakéhokoli
důvodu, nebo i bez uvedení důvodu, s výpovědní dobou v délce jeden měsíc, která
začíná běžet prvním dnem měsíce bezprostředně následujícího po doručení
výpovědi účastníkovi.

V. CENY ZA SLUŽBY, PLATEBNÍ PODMÍNKY, VYÚČTOVÁNÍ CENY

1. Účastník/uživatel je povinen platit ceny za poskytnuté služby ve výši dle
ceníku poskytovatele platného v den poskytnutí služby, pokud nebylo v
konkrétním případě dohodnuto jinak. Aktuálně platný ceník poskytovatele je
přístupný na www.cznetfree.cz

2. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit strukturu a výši cen za
službu, zejména při zvýšení nákladů spojených s poskytováním služby (např. ceny
přístupových okruhů, mezinárodní konektivita, distribuční ceny služeb), v
souvislosti s rozhodnutími státních orgánů (ČTU) v tomto případě i zpětně,
změnou rozsahu služby poskytované na základě smlouvy, nebo s nárůstem cen
vstupů. Změnu výše cen je poskytovatel povinen předem sdělit účastníkovi a také
ji zveřejnit na svém webu. V případě zvýšení ceny služby má účastník právo
odstoupit od smlouvy okamžitě bez výpovědní doby.

3. Při opakovaném nebo dlouhodobém prodlení účastníka s placením ceny za
službu je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností. V
případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku je účastník povinen uhradit
ukončovací poplatek, který se vypočítává tak, že pravidelný poplatek za službu
(minimální měsíční účet) se vynásobí počtem kalendářních měsíců zbývajících do
konce sjednané minimální doby užívání služby a případně další poplatky
stanovené v ceníku.

4. Poskytovatel je oprávněn požadovat na účastníkovi finanční zálohu, pokud
účastník opakovaně nedodržuje platební podmínky; na majetek účastníka byl
prohlášen konkurz nebo při vyrovnání nebo likvidaci účastníka; účastník má vůči
poskytovateli splatný dluh nebo jinou povinnost. Výše zálohy se zpravidla
stanoví tak, aby s ohledem na aktuální využívání služby účastníkem pokryla tři
následující měsíční platby za službu. Záloha bude poskytovatelem vrácena
nejpozději ve lhůtě 15 dní po ukončení poskytování služeb. Poskytovatel je
oprávněn použít zálohu k započtení proti svým pohledávkám vůči účastníkovi,
zejména k úhradě ceny poskytnutých služeb a nezaplacených smluvních pokut.

5. Účastník souhlasí, že poskytovatel je oprávněn vůči němu započíst částky,
které poskytovatel účastníkovi dluží, na částky, které dluží účastník
poskytovateli.

6. Poskytovatel má právo vymáhat po účastníkovi nezaplacené platby za službu
a rovněž účastníkovi vyúčtovat náklady spojené s rozesíláním upomínek a
vymáháním pohledávek, s aktivací a deaktivací služby. Tyto náklady je účastník
povinen uhradit ve lhůtě stanovené ve vyúčtování těchto nákladů. V případě
prodlení účastníka s hrazením ceny za službu je účastník povinen uhradit
poskytovateli zejména smluvní úrok z prodlení ve výši
0,1 % z dlužné částky za každý, i jeden, započatý den prodlení. Účastník je
dále povinen uhradit poskytovateli za každou zaslanou písemnou upomínku o
zaplacení dlužné částky či za aktivaci a deaktivaci služby cenu 50,- Kč za
každou upomínku.

7. Pokud není ve smlouvě, ceníku nebo těchto VOP uvedeno jinak, jsou ceny za
služby a veškeré další poskytovatelem vyúčtované částky splatné nejpozději do
15 dnů ode dne doručení vyúčtování. Způsob platby cen za poskytnuté služby je
dohodnut ve smlouvě.

8. Poskytovatel předkládá účastníkovi vyúčtování cen v elektronické formě a
zasláním vyúčtování na kontaktní email. Toto vyúčtování je předkládáno v
termínu nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce. Vyhotovení vyúčtování v
tištěné formě i jeho případné zaslání poštou může být poskytovatelem
zpoplatněno dle platného ceníku.

9. Ceny za poskytované služby se začínají účtovat ode dne jejich aktivace.
Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc.

10. Účastník je odpovědný za řádnou identifikaci svých plateb, tj. zejména
správné číslo účtu příjemce (poskytovatele), variabilní symbol. V případě
částečné úhrady bude taková úhrada započtena na konkrétní pohledávku, pokud je
platba řádně identifikována zejména variabilním symbolem. V případě
nedostatečné identifikace částečné platby je poskytovatel oprávněn takovou
platbu započítat na pohledávky nejdříve splatné (nejstarší), s čímž účastník
výslovně souhlasí. Rovněž platby uhrazené účastníkem na základě trvalého
příkazu k úhradě je poskytovatel oprávněn použít přednostně pro úhradu nejdříve
splatných pohledávek účastníka.

11. Zvláštní ujednání týkající se plateb formou předplatného: v případě
sjednání platby formou předplatného (předplacené služby) může účastník využívat
služby, pokud má u poskytovatele složenu částku nejméně ve výši šesti měsíčních
paušálu služby. Poskytovatel je oprávněn omezit účastníkovi poskytování předplacené
služby (příp. některou ze služeb – např. doplňkových – neposkytnout), pokud
nebudou splněny podmínky pro její užívání. Jednou z těchto podmínek může být
např. vyčerpání předplatného nebo nedoplnění předplatného na minimální částku
dle smlouvy ani do 14 dnů od dodání upozornění ze strany poskytovatele. Pokud
předplatné nebude doplněno na minimální částku dle smlouvy ani do 3 měsíců ode
dne omezení služby, je poskytovatel oprávněn službu zrušit a od smlouvy s
účastníkem odstoupit. Poskytovatel neodpovídá za nevyčerpání předplatného.

VI. PŘERUŠOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

1. Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit nebo přerušit
poskytování služby z důvodů: a. provádění údržby nebo opravy sítě
elektronických komunikací; b. krizových situací, zejména ve smyslu § 99 Zákona;
c. ostatních závažných technických nebo provozních situací, které ztěžují, nebo
znemožňuje poskytování služby; d. z důvodného podezření, že účastník užívá nebo
hodlá užívat službu v rozporu se smlouvou nebo právními předpisy; e. existence
okolností vylučujících odpovědnost (vyšší moc); f. při zneužití služby nebo
podezření na zneužití služby účastníkem či třetí osobou; g. účastník je v
prodlení s úhradou platby za poskytovanou službu, nebo neplní další smluvní
podmínky a nezjednal nápravu ani v sedmidenní lhůtě od doručení výzvy k
nápravě; h. bezodkladně poté, co pominou důvody omezení nebo přerušení služby
dle předchozích bodů, poskytovatel provoz služby obnoví.

2. Nárok poskytovatele na úhradu cen za službu ze strany účastníka není dotčen
výše popsanými omezeními poskytování služeb.

VII. EVIDENCE ÚDAJŮ, DŮVĚRNOST INFORMACÍ

1. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel vede
elektronickou databázi uživatelem uskutečněných operací v rámci sítě
poskytovatele i mimo ni, se statistikou dat přenesených technickými prostředky
poskytovatele, popř. jinými činnostmi obdobného charakteru. Tím není dotčena
ochrana telekomunikačního tajemství a ochrana osobních dat a důvěrnost zpráv a
s nimi spojených provozních údajů dle zákona o elektronických komunikacích.

2. Účastník ve smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací,
kterou uzavírá s poskytovatelem, vyjadřuje souhlas či nesouhlas s využíváním
podrobností jeho elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení
ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti. Obchodním sdělením nejsou informace technické, provozní a
informace týkající se smlouvy a jejích příloh.

VIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré písemnosti doručované v souvislosti se smlouvou se považují za
doručené také v den, kdy se zásilka obsahující písemnost vrátila odesílající
smluvní straně z jakéhokoliv důvodu zpět jako nedoručitelná.

2. Účastník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele
převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy a těchto VOP
na jinou osobu.

3. Smluvní strany se zavazují řešit spory týkající se předmětu smlouvy
přednostně mimo soudní, rozhodčí či správní řízení., tj. o takové vyřešení se
vždy pokusit. Účastník je oprávněn se v souvislosti s mimosoudním řešením
případných sporů ze smlouvy či v souvislosti činností poskytovatele obrátit na
Český telekomunikační úřad prostřednictvím elektronického formuláře umístněného
na jeho stránkách https://www.ctu.cz/ochranaspotrebitele.

4. V případě rozporu ustanovení jednotlivých částí Smlouvy a níže uvedených
dokumentů mají postupně přednost ustanovení tam uvedená podle tohoto pořadí: a.
číslované dodatky ke smlouvě v pořadí od nejnovějšího k nejstaršímu; b. smlouva
o poskytování služby elektronických komunikací; c. všeobecné obchodní podmínky;
d. technická specifikace poskytovaných služeb (pokud je součástí smlouvy); e.
ceník služeb

5. Neplatnost některého z ustanovení smlouvy nebo některé z jejích příloh, daná
změnou zákona nebo rozhodnutím oprávněných státních orgánů, nemá vliv na
platnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že v případě
potřeby nahradí neplatné ustanovení platným bez zbytečného prodlení.

6. Smluvní strany se zavazují zachovávat vzájemně mlčenlivost o
skutečnostech důvěrné povahy a důvěrných informacích a informací, které mají
nebo mohou mít povahu obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku,
které se dozvěděly v souvislosti se smlouvou a její realizací, jakož i v
průběhu jednání a takové informace nesdělovat či nezpřístupňovat třetím osobám
bez písemného souhlasu druhé smluvní strany (s výjimkami stanovenými platnými
právními předpisy).

7. Smluvní podmínky je poskytovatel oprávněn měnit či doplňovat. O změně
smluvních podmínek poskytovatel vyrozumí účastníka nejméně 1 měsíc před nabytím
účinnosti změny.

8. Smluvní strany se dohodly a podpisy smlouvy výslovně potvrzují, že
poskytovatel je oprávněn práva a povinnosti z této smlouvy, jakož i tuto
smlouvu jako celek, postoupit na třetí osobu, přičemž k takovému postoupení
účastník uděluje svůj výslovný souhlas.

9. Výpověď smlouvy nebo jednotlivé služby musí být učiněna písemnou formou,
musí být podepsána oprávněnou osobou a musí obsahovat takové údaje, aby z ní
bylo zřejmé, kdo výpověď podává a čeho se výpověď týká (takovými údaji mohou
být zejména: obchodní firma nebo jméno a příjmení, sídlo nebo trvalé bydliště
(pobyt), IČ, rodné číslo nebo datum narození Účastníka, číslo ukončované
smlouvy nebo jednotlivé služby), jinak je taková výpověď neplatná. Uvedené v
předchozí větě platí i pro oznámení o odstoupení od smlouvy nebo jednotlivé
služby.

10. Poskytovatel je oprávněn veškeré informace a údaje, včetně údajů
osobních, provozních, případně lokalizačních, týkající se účastníka i uživatele
užívat pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR. Poskytovatel se
zavazuje nezpřístupnit tyto informace třetím osobám, s výjimkami třetích osob
spolupracujících na základě smluvního vztahu s poskytovatelem, včetně
ekonomických, právních, obchodních či jiných poradců a spolupracujících
společností, jejichž předmětem činnosti je vymáhání pohledávek, a s výjimkami
stanovenými zákonem nebo s výjimkou souhlasu uživatele s takovým zpřístupněním.
V případě, že s tímto udělil účastník ve smlouvě souhlas, je poskytovatel
oprávněn shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat („zpracování“) osobní
údaje účastníka uvedené ve smlouvě pro účely informačních a účtovacích systémů
poskytovatele a pro komunikaci s účastníkem/uživatelem o službách poskytovatele
a v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, včetně zpracování a zpřístupnění
údajů o účastníkovi/uživateli uvedených ve smlouvě pro marketingové a obchodní
účely poskytovatele (včetně cílené reklamy a zjišťování zájmu uživatele o
jednotlivé druhy služeb, mj. i prostřednictvím set-top boxu a přímého a
nepřímého telemarketingu), zpřístupnění třetím osobám v souvislosti s vymáháním
pohledávek a třetím osobám, které zpracovávají tyto údaje na základě smlouvy
uzavřené s poskytovatelem v rozsahu nezbytném pro činnosti, které takové osoby
pro poskytovatele vykonávají; to vše po dobu trvání smlouvy a dále případně po
dobu vymáhání pohledávek za účastníkem.

11. Účastník/uživatel rovněž výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel je
oprávněn v souvislosti s uzavřenou smlouvou využívat a zpracovávat také jeho
rodné číslo; tento souhlas účastník/uživatel poskytuje v souladu
se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném
znění a je oprávněn takto poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat.
Účastník/uživatel má právo na informace o osobních údajích o něm
zpracovávaných.

12. Dále účastník/uživatel uděluje poskytovateli výslovný souhlas se
zpracováním provozních, příp. lokalizačních údajů na dobu trvání smlouvy v
souladu se ZoEK. Tento souhlas je účastník/uživatel oprávněn kdykoliv odvolat
(to neplatí pro případy, kdy je poskytovateli uložena povinnost zpracovávání a
uchovávání předmětných údajů na základě zvláštních právních předpisů; v
takových případech je poskytovatel oprávněn údaje zpracovávat a uchovávat po
dobu stanovenou těmito právními předpisy i v případě, že účastník souhlas
odvolal).

13. Uvedením svého e-mailu a telefonního čísla ve smlouvě účastník výslovně souhlasí
s využitím tohoto e-mailu a telefonního čísla poskytovatelem pro zasílání
upozornění na neplnění smluvních povinností.

14. V případě rozporu mezi českým zněním a jakýmkoliv cizojazyčným zněním
VOP má vždy přednost české znění.

15. Skutečnosti smlouvou a těmito VOP výslovně neupravené se řídí
příslušnými právními předpisy, zejména ZoEK a občanským zákoníkem.

IX. PLATNOST

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2019

X. SPECIFIKACE DATOVÝCH SLUŽEB

č. 1/2021 společnosti CzNetFree Tomáš Bednařík, IČ 73905747, sídlem
Olomoucká 97, Opava 74601.

1. DATOVÉ SLUŽBY

 Datové služby (tj. služby přístupu k
síti internet) umožňují svým uživatelům 24 hodin denně po celý rok přístup k
síti internet prostřednictvím datových sítí firmy CzNetFree. Kvalita
poskytované služby je dána základními datovými parametry podle Všeobecného
oprávnění Českého telekomunikačního úřadu č. VO-S/1/08.2020-9. Maximální
rychlost stahování a vkládání dat je rychlost, jejíž dosažení může uživatel
předpokládat v ideálních provozních podmínkách. Inzerovaná rychlost přenosu dat
ve směru stahování (download) nebo odesílání (upload) jak se prezentuje v
obchodní komunikaci, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací
nabídek služby přístupu k internetu a jakou označuje službu přístupu k
internetu při uzavírání smluvního vztahu s koncovým uživatelem Běžně dostupná
rychlost stahování a vkládání dat je rychlost, jejíž hodnoty uživatel reálně
dosahuje v 95 % času během jednoho kalendářního dne a odpovídá 60 % hodnoty
inzerované (maximální) rychlosti. Minimální rychlost (minimální zaručená úroveň
kvality, kterou poskytovatel uživateli garantuje) je 30 % z maximální
rychlosti. Uvedené datové služby jsou dostupné prostřednictvím: UTP Cat5
připojení a klientské WIFI jednotky pro WIFI připojení (koncové body sítě)
připojených k síti při standardních provozních síťových podmínkách, nikoli v
případě úplných nebo částečných výpadků, které vznikly na základě
nepředvídatelných okolností a nejsou na straně CzNetFree. U technologie WIFI je
přenosová kapacita sdílena v rámci tzv. poslední míle sítě.

2. OMEZENÍ DATOVÝCH SLUŽEB

K omezení poskytování datových služeb může dojít v případě oprav či údržby
sítě, a to vždy na dobu nezbytně nutnou k jejich provedení. Tato doba omezení
se nezapočítává do doby pro výpočet zaručené úrovně kvality (minimální
rychlosti). Naše společnost monitoruje a na základě výsledků přizpůsobuje
přenosové kapacity každého segmentu sítě. Přesto mohou nastat takové situace,
kdy krátkodobé nárůsty datového provozu dočasně sníží kapacitu sítě pro její
uživatele v daném segmentu. Tyto krátkodobé výkyvy mohou způsobovat odchylky ve
výsledcích uživatelského měření dostupných rychlostí. Tímto Vás informujeme, že
v těchto situacích krátkodobých výkyvů může dojít k tomu, že obsah, služby nebo
aplikace využívané prostřednictvím sítě internet budou dočasně nefunkční,
případně se nebudou zobrazovat správně.

3. OVLIVNĚNÍ SOUBĚHU DATOVÝCH SLUŽEB

 Objednané služby mohou mít dopad na
poskytované služby. Vždy záleží na konkrétním poskytovateli obsahu (nebo OTT
službě) a parametrech nastavení této služby, především jakou šířku pásma pro
své zobrazení nebo fungování využívá. Služby, které koncový uživatel využívá,
se mohou vzájemně ovlivňovat. Např. pokud je uživateli dodáván internet s
nízkou přenosovou rychlostí, nemusí být možné využívat služeb internetové
televize a zároveň z internetu stahovat bez toho, aniž by zaznamenal zhoršení
kvality internetové televize. V takovém případě doporučujeme zastavení
multimediálních, OTT apod. služeb). Pokud se poté parametry služby (přístup k
internetu) vrátí v určitém časovém odstupu do normálu, nejedná se o problém s
internetovým připojením, ale o překročení kapacity daného připojení a je vhodné
zvolit tarif s vyšší přenosovou rychlostí (kapacitou). Současně je nutno
oddělit souběh služeb od překročení zakoupené přenosové kapacity připojení
vlivem souběhu více připojených klientských aktivních jednotek, jenž má za
následek přetížení sítě již přímo u uživatele a tudíž není předmětem reklamace.

4. ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI STANOVENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY

CzNetFree je odpovědná výlučně za zajištění kapacity ve své síti a případná
zhoršení propustnosti vně datové sítě zůstávají mimo její kontrolu a
odpovědnost. Nedostatečná technická kvalita zařízení uživatele nebo nevhodný
způsob jejich připojení k síti nebo koncovým zařízením mohou výrazně negativně
ovlivnit rychlosti naměřené uživatelem. Uživatel je v souladu se Všeobecnými
smluvními podmínkami povinen užívat datové služby takovým způsobem, který
negativně neovlivňuje a nemůže negativně ovlivnit provoz sítě nebo její části
nebo kvalitu služeb poskytovaných jiným uživatelům. Nařízením se rozumí Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. 5. 2015. ŘÍZENÍ DATOVÉHO
PROVOZU CzNetFree je oprávněna přiměřeně řídit datový provoz v rozsahu
nezbytném pro zajištění odposlechu, uchování provozních a lokalizačních údajů a
k úpravě provozu, a to na základě povinností stanovených právními předpisy nebo
uložených orgánem veřejné moci. CzNetFree analyzuje vzorky síťového provozu
jejich porovnáním s určitými datovými vzorci, a to za účelem zajištění
bezpečnosti a integrity sítě vč. detekce a zamezení kybernetickým útokům. V
případě podezření na kybernetický útok ohrožující bezpečnost a integritu sítě
bude závadný datový provoz eliminován. V případě podezření ze zneužívání sítě
nadměrným zatěžováním její kapacity dočasně datový provoz omezí.

5. ODCHYLKY, POSTUP PRO UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACE

Detekovatelná změna výkonu služby nastává v případě, kdy nastane pokles
alespoň jedné ze skutečně dosahovaných rychlostí stahování či vkládání pod
hodnotu uváděnou jako běžně dostupná rychlost. Velkou trvající odchylkou se rozumí
detekovatelná změna výkonu služby přístupu k internetu delší než 70 minut.
Velkou opakující se odchylkou se rozumí taková odchylka, kdy dojde alespoň ke
třem detekovatelným změnám výkonu služby v intervalu nejméně 3,5 minut v
časovém úseku 90 minut. Za výpadek služby se považuje taková situace, při které
poklesne dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti
pod definovanou hodnotu minimální rychlosti. V případě výskytu odchylky nebo
výpadku máte právo datové služby reklamovat. Reklamovat danou službu lze
písemně nebo prostřednictvím e-mailu na CzNetFree@seznam.cz nebo na tel. +420
608 709 726. V případech některých sporů při reklamaci je dána výlučná
příslušnost k jejich řešení Českému telekomunikačnímu úřadu (www.ctu.cz.)

6. ÚROVEŇ KVALITY DATOVÝCH SLUŽEB

Detailní informace o minimální, běžně dostupné, inzerované a maximální
rychlosti, stejně jako o minimální rychlosti naleznete v tabulkách níže. První
tabulka zobrazuje parametry stahování dat (tzv. download), druhá odesílání (tzv.
upload).

7. RYCHLOST PŘIPOJENÍ

Maximální rychlost – Mbit/s download/ upload: 50/5

Inzerovaná rychlost – Mbit/ s download/ upload: 50/5

Běžně dostupná rychlost – Mbit/ s download/ upload: 30/3

Minimální rychlost – Mbit/s downloa/ upload: 15/1,5

 

Výše uvedené rychlosti jsou uváděny na základě uživatelských dat IP paketů
nebo uživatelských dat protokolu transportní (4.) vrstvy, nikoli na základě
protokolu vyšší (7.) vrstvy. Uživatelé by tedy měli provádět měření rychlosti
svého internetového připojení vždy jen na 4.- transportní vrstvě podle
referenčního modemu SIO/OSI.

V případě, že nastane situace trvalé nebo pravidelně se opakující odchylky
skutečného výkonu služby od přístupu k internetu od inzerované, má účastník
právo službu reklamovat dle platných právních předpisu a Všeobecných podmínek
poskytovatele. Současně CzNetFree tímto účastníkům doposud uzavřených smluv
sděluje, že vzhledem k tomu, že ke změně uvedených smluv o službě
elektronických komunikací, včetně obchodních podmínek, došlo na základě změny
právní úpravy, vyvolané Opatřením obecné povahy – Všeobecným oprávněním ČTÚ
č.VO-S/1/08.2020.9, ze dne 18. srpna 2020, dle § 63 odst. 6 zákona č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích, jako účastník Smlouvy o službě
elektronických komunikací, tuto Smlouvu z důvodu těchto změn smluvní
dokumentace, nemáte právo ukončit odstoupením od smlouvy.

XI. PLATNOST SPECIFIKACE DATOVÝCH SLUŽEB

Tyto Specifikace datových služeb nabývají platnosti a účinnosti dne 01. 01.
2021